ruch samochodów na wielopasowej ulicy

Analizy komunikacyjne

Analiza komunikacyjna w mieście

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (dokładnie art. 16) budowa bądź przebudowa dróg publicznych, która jest spowodowana realizacją inwestycji nie drogowej należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Sposób podłączenia inwestycji oraz ocena jej wpływu na  przyległą sieć drogowo-uliczną jest określana na podstawie analizy ruchu drogowego. Zakres analiz jest definiowany przez zarządcę drogi, np. w Warszawie wytyczne w tym zakresie są formułowane przez Zarząd Dróg Miejskich i obejmują najczęściej:

  • Pomiary ruchu drogowego dla wskazanego obszaru wraz z uwzględnieniem szczegółowych wymagań co do ich zakresu i szczegółowości (liczba dni pomiarowych, struktura rodzajowa, liczba godzin pomiarowych itd.).
  • Prognozy ruchu z wykorzystaniem miejskich lub aglomeracyjnych modeli makroskopowych dla wybranych, szczytów komunikacyjnych, horyzontów czasowych i wariantów, wraz z analizą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stopnia ich wypełnienia dla poszczególnych horyzontów czasowych oraz określeniem generacji ruchu dla analizowanej inwestycji.
  • Analizę mikrosymulacyjną dla wybranego obszaru zawierającą szczegółowy obraz warunków ruchu.
  • Analizę uzyskanych wyników i określenie wpływu inwestycji na układ dróg publicznych z ewentualnymi rekomendacjami zmian jeśli są konieczne oraz sprawdzenie prawidłowości podłączenia nowej inwestycji do dróg publicznych.
mapka obrazująca średnie prędkości pojazdów wygenerowane w programie Vissim
schemat graficzny prostego programu sygnalizacji świetlnej wykonany w programie vissim
kartogram ruchu na skrzyżowaniu

Analiza komunikacyjna poza miastem

W przypadku analiz poza miastami zakres  analiz jest definiowany przez zarządcę drogi, np. GDDKiA i obejmują najczęściej:

  • Pomiary ruchu drogowego dla wskazanego obszaru wraz z uwzględnieniem szczegółowych wymagań co do ich zakresu i szczegółowości (liczba dni pomiarowych, struktura rodzajowa, liczba godzin pomiarowych itd.).
  • Prognozy ruchu z wykorzystaniem Krajowego Modelu Ruchu dla wybranych, horyzontów czasów i wariantów z uwzględnieniem wymagań GDDKiA.
  • Określenie godziny analiz mikrosymulacyjnych i wielkości generacji ruchu obiektu na podstawie pomiarów i specyfiki analizowanej inwestycji.
  • Analizę mikrosymulacyjną dla wybranego obszaru  dla wybranych godzin, horyzontów czasowych i wariantów oraz z określeniem wymaganych parametrów określających warunki ruchu.
  • Analizę uzyskanych warunków ruchu i określenie wpływu inwestycji na układ dróg publicznych z ewentualnymi rekomendacjami zmian jeśli są konieczne oraz sprawdzenie prawidłowości podłączenia nowej inwestycji do dróg publicznych.

Nasza firma zajmują się kompleksowym wykonaniem takich analiz na podstawie przekazanych wytycznych w tym zakresie przez zarządcę drogi oraz danych o planowanej inwestycji przekazanych przez inwestora. W ramach pracy samodzielnie pozyskujemy natomiast dodatkowe dane, konieczne do wykonania analiz np. istniejące programy sygnalizacji świetlnych czy istniejące organizacje ruchu. Możemy również samodzielnie w imieniu inwestora wystąpić do miasta o sformułowanie wytycznych w zakresie analiz komunikacyjnych.

Ponieważ wyniki niniejszej analizy są kluczowe z punktu widzenia kosztów jakie poniesie inwestor w zakresie podłączenia swojej inwestycji do układu drogowo-ulicznego wspieramy go również na etapie rozmów z zarządcą drogi.