tramwaj na przystanku

Analiza Kosztów i Korzyści

Ze względu na ograniczone środki finansowe będące w dyspozycji inwestorów publicznych, każdą decyzję dotyczącą zakwalifikowania inwestycji do realizacji należy odpowiednio uzasadnić. W przypadku, gdy istnieje wiele możliwości wydatkowania środków, niezbędne jest posiadanie narzędzi umożliwiających decydentom właściwą alokację środków finansowych. Dzięki nim są oni w stanie porównać warianty inwestycji i wybrać najbardziej opłacalny. Tym narzędziem jest Analiza Kosztów i Korzyści AKK (Cost-Benefit Analysis CBA), składająca się z analizy finansowej oraz analizy ekonomicznej.

Analizę Kosztów i Korzyści przeprowadza się wykorzystując m.in. dokumenty:

 • Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, MfiPR;
 • Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków UE: Vademecum Beneficjenta, CUPT;
 • Vademecum 2021-2027, Analiza ekonomiczna, Komisja Europejska;
 • Niebieskie Księgi 2021 – 2027, JASPERS.

Analizę Kosztów i Korzyści wykonuje się na szeregu etapach dokumentacji projektowej, m.in:

 • Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe;
 • Koncepcja Programowa;
 • Studium Wykonalności.

Analiza finansowa

Analiza finansowa ma na celu wykazanie, czy będące do dyspozycji inwestora środki finansowe są wystarczające do realizacji projektu oraz jego utrzymania w trakcie eksploatacji. Analiza finansowa również wskazać powinna zdolność inwestora do sfinansowania kosztów własnych projektu – tzw. wkładu własnego. W analizie finansowej oblicza się zapotrzebowanie na dofinansowanie z zewnątrz np. z funduszy UE. Analiza finansowa wykorzystuje wskaźniki efektywności finansowej projektu. Ponadto w ramach analizy finansowej dokonuje się analizy przepływów pieniężnych dla projektów z punktu widzenia inwestora. Dodatkowo analizy finansowej można dokonać dla operatora, który odpowiedzialny jest za eksploatację powstałej inwestycji.

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna na badany projekt patrzy z szerszej perspektywy ogólnospołecznej. Najczęściej uwzględnianymi efektami zewnętrznymi, ujmowanymi w analizach ekonomicznych projektów z dziedziny inżynierii komunikacyjnej są:

 • wartość kosztów eksploatacyjnych;
 • wartość czasu;
 • wartość wypadków;
 • wartość kosztów zanieczyszczenia środowiska;

W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej projektu otrzymuje się najczęściej trzy wskaźniki, którymi analiza ekonomiczna się posługuje:

 • zaktualizowana wartość netto – ENPV;
 • wewnętrzna stopa zwrotu – ERR;
 • iloraz korzyści i kosztów – BCR.

Na podstawie ich wielkości projekty oceniane są pod względem efektywności ekonomicznej i aprobowane, bądź nie, do finansowania.

tabela obrazująca zestawienie wyników analizy ekonomicznej

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem takich analiz. Na podstawie kosztów inwestycyjnych oraz przyjętego harmonogramu inwestycji, wykorzystując wyniki prognoz ruchu, przeprowadzamy analizy dot. kosztów i korzyści danej inwestycji, które pozwalają określić efektywność projektu.

wykres pokazujący udział korzyści społecznych projektu