[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
Oprogramowanie[Andrzej Brzeziński]   > Tomasz Dybicz <   [Piotr Szagała]  


Tomasz Dybicz

- 2009r. stopień naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej.
- 1998r. stopień magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
- 1996-1998r. asystent stażysta w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej
- Od 2000r. asystent w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki w dziedzinie planowania systemów transportu, projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu.
- Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK).

WAŻNIEJSZE PROJEKTY:

W zakresie polityki transportowej:
 • Prognoza ruchu w transporcie drogowym i kolejowym dla potrzeb krajowej polityki transportowej. (2000).
 • Polityka transportowa dla miasta Szczecina" (2001).
 • Financing Roads in Poland - Present Status and Future options (2002).
 • Polityka transportowa miasta Łomża (2004).
 • Polityka transportowa miasta Suwałki. (2004).
W zakresie krajowych i regionalnych systemów transportowych:
 • Studium układu autostrad i dróg ekspresowych (1996-1997).
 • Studium ruchu w korytarzu autostrady A-3 Szczecin-Lubawka (1997).
 • Studium ruchu dla autostrady A-1: Gdańsk-Toruń (1997-1998).
 • Studium ruchu w korytarzu autostrady A-4: Kraków-Katowice (1999-2000).
 • Prognoza ruchu dla obejścia Radzymina (2000).
 • Badania ruchu w korytarzu autostrady A1 (2000).
 • Badania ruchu w korytarzu autostrady A4 Wrocław-Katowice (2001).
 • Studium systemów transportowych i komunikacyjnych woj. opolskiego (2001).
 • Analysis of Pan-European Transport Corridor I (TINA) Helsinki, Tallin, Riga, Kaunas, Białystok and Warsaw (2004).
 • Studium ruchu dla korytarza autostrady A4: Wrocław-Katowice (2004).
 • Studium ruchu dla korytarza autostrady A2: Świecko-Kukuryki (2004).
W zakresie miejskich systemów transportowych:
 • Analizy funkcjonalno-ruchowe wariantów systemu transportowego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej (1999).
 • Analiza skutków wprowadzenia płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy (199-2000).
 • Prognoza ruchu dla Trasy Olszynki Grochowskiej w Warszawie (2000).
 • Analiza funkcjonalno ruchowa wariantów obsługi północnych obszarów Warszawy komunikacją zbiorową wraz z opracowaniem modelu ruchu dla stanu istniejącego układu drogowego miasta (2002).
 • Studium komunikacyjne dzielnicy Mokotów (2003).
 • Pomiary i prognozy ruchu dla scenariuszy rozwoju systemu transportowego Warszawy z uwzględnieniem centrów handlowych (2003).
 • Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży (2004).
 • Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Suwałki (2004).
 • Koncepcja układu ścieżek rowerowych na potrzeby studium zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (2004).
 • Ocena skutków ruchowych zamknięcia ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie dla ruchu samochodowego (2005).
Studia wykonalności dla:
 • autostrady Elbląg - Kaliningrad (1992).
 • systemu centralnego sterowania ruchem w Warszawie (1997 - 1998 i 2001).
 • systemu centralnego zarządzania ruchem w Szczecinie (1998-1999 i 2001).
 • budowy Bemowskiej Kolei Dojazdowej (2000).
 • modernizacji układu tras tramwajowych w Warszawie (2001).
 • wprowadzenia autobusów na wybrane torowiska tramwajowe (2002).
 • Warsaw Metro Preparation and PPP Task Force Support - prognozy przewozów (2003).
 • budowy linii tramwajowej Bemowo II (2004).
 • modernizacji trasy tramwajowej w ciągu Al. Jerozolimskich na odcinku pętla Banacha - pętla Gocławek (2004)
Prace projektowe:
 • Aktualizacja koncepcji programowej przebudowy drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wolica-gr. woj. mazowieckiego (2001).
 • Koncepcja programowa przebiegu drogi krajowej nr 5 przez Bydgoszcz. (2001).
 • II przeprawa mostowa w Płocku" (2001).
 • Studium komunikacyjne zespołu węzłów w rejonie przecięcia tras: Olszynki Grochowskiej i Siekierkowskiej (2001).
 • Aktualizacja koncepcji programowej przebudowy drogi nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec-Jedlińsk - prognozy ruchu (2001).
 • Studium komunikacyjne zespołu węzłów w rejonie przecięcia tras: Olszynki Grochowskiej i Siekierkowskiej (2001).
 • Uproszczone studium-techniczno ekonomiczne koncepcji programowej oraz studium wykonalności budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 (2004).
Prace badawcze:
 • Określenie wpływu miast na powstawanie ruchu na autostradach i drogach ekspresowych (1997-1998).
 • Analiza i badania ruchu miejskiego obsługującego duże obiekty handlowe (2000)
 • Katalog typowych rozwiązań przejść dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości i wsie (2002).
 • Zastosowaniu programów symulacyjnych do analizy efektywności modernizacji trasy tramwajowej (2002)
 • Analiza możliwości zbudowania symulacyjnego modelu ruchu dla projektów typu "dynamic value pricing" na przykładzie drogi I-15 w San Diego (2003)

PUBLIKACJE i REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 1. Dybicz T.: Pakiet oprogramowania Visum jako narzędzie do modelowania ruchu transportu publicznego w Warszawie. Międzynarodowa konferencja i wystawa: "Transport publiczby w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski". 10-11 październik 2005r. Pałac Kultury i Nauki
 2. Brzeziński, Bryszewski, Dybicz: "Zastosowanie VISUM do budowy krajowego modelu ruchu. Krajowe Spotkanie Polskich Użytkowników Oprogramowania PTV. Inowrocław 5-6.06.1998.
 3. Dybicz T.: Pozytywne przykłady rozwiązań transportowych promujących ideę transportu zrównoważonego - wydzielone pasy dla autobusów w Warszawie. Seminarium w Siedzibie Banku Światowego w Warszawie, październik 1999r.
 4. Dybicz T.: Wpływ rozwoju układu ulic Kalisza na klimat akustyczny w mieście. Międzynarodowe Seminarium - "Ograniczenie Hałasu Drogowego" Kalisz, czerwiec 2000r.
 5. Dybicz T.: Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy". Konferencja Naukowo-Techniczna- "Polityka Parkingowa w Miastach", Zakopane, czerwiec 2000r.
 6. Dybicz, Bryszewski "Wprowadzenie wydzielonych pasów ruchu dla autobusów w Warszawie - wnioski z doświadczeń". Transport Miejski nr 8, 2000r.
 7. Dybicz T.: "Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Centrum Warszawy". Transport Miejski nr 9, 2000.
 8. Dybicz T.: Warunki ruchu w rejonie dużych obiektów handlowych. Transport Miejski nr 10, 2000.
 9. Dybicz T.: Modelowanie ruchu generowanego przez centra usługowo-handlowe. XLVII Konferencja Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, wrzesień 2001r.
 10. Brzeziński, Dybicz: "Warunki ruchu tramwajów w Warszawie". Transport Miejski nr 2, 2002.10.
 11. Dybicz T.: "Modelowanie ruchu autobusów na wspólnym pasie autobusowo-tramwajowym". Transport Miejski nr 12, 2002.
 12. Brzeziński, Dybicz, Szagała: "Rozwój systemu metra w Warszawie z wykorzystaniem tunelu kolejowej linii średnicowej". Rynek Kolejowy nr 2, 2003.
 13. Dybicz, Suchorzewski. "IMPLEMENTING URBAN TRANSPORT MANAGEMENT POLICIES IN POLAND". EPIC 2003, Berlin, marzec 2003
 14. Brzeziński, Dybicz, Suchorzewski: "Europejskie korytarze transportowe, kierunki rozwoju transportu drogowego w Europie i w Polsce, przejścia graniczne, prognozy wzrostu ruchu drogowego". Spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu drogi Via Baltica - drogowcy i "ochroniarze" wspólne ustalenia. Białystok 11-12.06.2003.
 15. Dybicz T.: "10 dni bezpłatnego parkowania w Warszawie". Transport Miejski nr 1, 2004.
 16. Dybicz T., Suwara A.: Opłaty zatłoczeniowe, a co to takiego? Przykład z San Diego - Kalifornia. Transport Miejski nr 2, 2004.
 17. Dybicz T.: "Opłaty zatłoczeniowe, czy to się uda w Polsce?". Transport Miejski nr 2, 2004.