[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


[2013]   [2012]   > 2011 <   [2010]   >>>>  

  ROK 2011

 1. Studium wykonalności pt.: "Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru" - aktualizacja - styczeń

  Klient: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Aktualizacja dotychczasowego studium wykonalnosci w zakresie rozwiązania technicznego, prognoz przewozów, kosztów inwestycyjnych, analizy ekonomicznej oraz analizy finansowej.


 2. Monitorowanie postępów i poprawności wykonywania w 2010 r. Kompleksowych Badań Ruchu w Szczecinie (KBR) - styczeń

  Klient: Gmina Miasto Szczecin
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Ocena prawidłowości wykonywania pomiarów ruchu i modelu ruchu dla miasta Szczecina.


 3. Best practices in green urban transport system - luty

  Klient: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Raport zawierający analizy kilkunastu miast w zakresie najlepszych rozwiązań dotyczących następujących zagadnień: preferencje dla środków transportu zbiorowego w ruchu miejskim, zarządzanie ruchem, ograniczanie ruchu samochodów osobowych i cieżarowych, metody promocji transportu zbiorowego, systemy P+R i B+R, carpooling, udogodnienia dla rowerzystów i pieszych ograniczanie emisji spalin. Praca realizowana w ramach projektu Unii Europejskiej GUTS (Green Urban Transport Systems).


 4. Studium przedłużenia ul. Kierlańczyków do ul. Armii Krajowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Gen. Okulickiego w Grodzisku Maz. - luty

  Klient: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Studium możliwości przedłużenia ulicy Kierlańczyków w kierunku ul. Gen. Okulickiego z określeniem znaczenia nowego połączenia dla rozkładu ruchu drogowego w śródmiejskiej części Grodziska Mazowieckiego. Opracowanie wraz uzyskaniem opinii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dot. tej inwestycji.


 5. Prognoza ruchu na DK62 na odcinku zadania I: granica woj. kujawsko-pomorskiego - miasto Płock km 95+911 do km 114+792.16 - marzec

  Klient: DRO-KONSULT SP. Z O.O.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Analizy ruchu w stanie istniejącym oraz prognoza ruchu na rok 2017 (rok oddania inwestycji do użytku), 2021, 2027 i 2037 z uwzględnieniem rozkładu ruchu na skrzyżowaniu DK62 i DW573.


 6. Opinia dot. Uwarunkowań budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej - marzec

  Klient: BlueCity Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Opinia uwarunkowań budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej, a w szczególności jej zakończenia w rejonie al. Jerozolimskich.


 7. Koncepcja usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ulic Żyrardowska/Chełmońskiego w Grodzisku Maz. - marzec

  Klient: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Analiza warunków bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu oraz przygotowaniekoncepcji modernizacji skrzyżowania ulic Chełmońskiego/ Żyrardowska z założeniem usprawnienia ruchu i poprawę jego bezpieczeństwa.


 8. Studium możliwości połączenia ul. Bałtyckiej z ul. Żyrardowską w ciągu ul. Garbarskiej w Grodzisku Maz. w związku z budową tunelu pod torami linii kolejowej - marzec

  Klient: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Koncepcja budowy nowego odcinka ulicy Garbarskiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Garbarskiej z ul. Bałtycką i ul. Garbarskiej z ul. Żyrardowską wraz z określeniem znaczenia nowego połączenia dla rozkładu ruchu drogowego w śródmiejskiej części Grodziska Mazowieckiego.


 9. Koncepcja budowy odcinka drogi łączącej ul. 3 Maja z ul. Zondka w Grodzisku Maz. - marzec

  Klient: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Koncepcja budowy nowego odcinka ulicy Zondka z określeniem znaczenia nowego połączenia dla rozkładu ruchu drogowego w śródmiejskiej części Grodziska Mazowieckiego.


 10. Studium komunikacyjne nowej inwestycji w rejonie Pl. Zawiszy - kwiecień

  Klient: Ghelamco Poland sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Analiza ruchu generowanego przez planowany obiekt. Prognoza ruchu drogowego dla dwóch wariantów rozwiązania komunikacyjnego. Komputerowa symulacja ruchu. Koncepcja układu drogowego służącego obsłudze obiektu i analiza oddziaływania na układ dróg miejskich.


 11. Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego (drogą S-2) - kwiecień

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j (w konsorcjum z BPRW S.A.)
  Zakres opracowania: Określenie możliwości uzyskania połączenia Trasy Olszynki Grochowskiej z Wałem Miedzeszyńskim za pośrednictwem węzła Wału z drogą S-2, także z drogą ekspresową. Koncepcja rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych połączeń w.w. tras oraz węzłów drogowych i skrzyżowa. Koncepcai obsługi komunikacyjnej obszaru położonego w rejonie w.w. zespołu węzłów drogowych. Opracowanie prognoz ruchu drogowego.


 12. Studium komunikacyjne w związku z planowanym obiektem Atrium South wraz z opinią na temat skutków ruchowych. - maj

  Klient: DT- SPV Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko Sp.j.
  Zakres opracowania: Oszacowanie wielkości ruchu generowanego przez planowany obiekt. Prognoza natężenia ruchu. Komputerowa symulacja ruchu. Opinia na temat oddziaływania planowanego obiektu na układ drogowy.


 13. Studium przebiegu nowego połączenia drogi wojewódzkiej nr 719 w kierunku południowym do drogi krajowej nr 8 - maj

  Klient: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  Główny Wykonawca: TransEko Sp.j.
  Zakres opracowania: Wariantowa koncepcja nowego połączenia drogowego Grodziska Maz. w kierunku południowym do drogi krajowej nr 8. Określenie znaczenia nowego połączenia oraz jego powiązań z istniejącymi trasami drogowymi. Określenie wpływu nowej drogi na zagospodarowanie przestrzenne.


 14. Badanie ruchu rowerowego 2011 - czerwiec

  Klient:
  Główny Wykonawca: TransEko Sp.j.
  Zakres opracowania: Praca badawcza własna. Pomiary natężeń i struktury ruchu rowerowego na ulicach Warszawy.


 15. Audyt prowadzonego remontu układu drogowego pod kątem czytelności i jakości oznakowania oraz zabezpieczenia ruchu pieszego, rowerowego i kołowego na przykładzie skrzyżowania ul. Spacerowa/Belwederska/Gagarina - projekt pilotowy. - czerwiec

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
  Główny Wykonawca: TransEko Sp.j.
  Zakres opracowania: Ustalenie zasad prowadzenia audytu inwestycji i remontów wykonywanych w Warszawie, w celu ograniczenia ich uciążliwości dla ruchu pieszych, ruch kołowego i rowerowego. Pilotowy audyt na przykładzie wybranego skrzyżowania.


 16. Ocena oddziaływania na wskaźniki do monitorowania projektu w związku ze zmianą przebiegu tras kolejowych SKM w projekcie POIS 7.3-8 "Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina" - czerwiec

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Przedmiotem opracowania było wykonanie porognoz i analiz ruchu pasażerskiego dla SKM w Warszawie w związku z obsługą lotniska im. Fryderyka Chopina.


 17. Opis i ocena istniejącego i planowanego systemu drogowego w rejonie CH Janki. Perspektywa roku 2015 i 2025 - lipiec

  Klient: Pracownia Projektowa K-D
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie oceny istniejącego i planowanego systemu transportowego w rejonie centrum handlowego zlokalizowanego w Jankach.


 18. Opis i ocena istniejącego i planowanego systemu drogowego w rejonie CH URSYNÓW w Warszawie. Perspektywa roku 2015 i 2025 - lipiec

  Klient: Pracownia Projektowa K-D
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie oceny istniejącego i planowanego systemu transportowego w rejonie centrum handlowego zlokalizowanego w Warszawie w dzielnicy Ursynów.


 19. Prognoza ruchu dla inwestycji Adventure World Warsaw - lipiec

  Klient: Tebodin Poland w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz ruchu drgowego dla planowanej inwestycji z wykorzystaniem Krajowego Modelu Ruchu.


 20. Prognoza zmian w natężeniu ruchu w związku z planowanym remontem mostu Grota-Roweckiego w warunkach funkcjonującego Mostu Północnego. - sierpień

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie progno ruchu drogowego dla m.st. Warszawy w warunkach cześciowego zamknięcia mostu Grota-Roweckiego. Analiza przenoszenia się ruchu na inne mosty i odcinki ulic. Wskazanie obszaru wpływu częściowego zamknięcia mostu Grota-Roweckiego.


 21. Opracowanie metody szacowania kosztów strat czasu użytkowników, związanych z realizacją inwestycji i remontów w warszawie, na przykładzie modernizacji skrzyżowania al. Niepodległości/Nowowiejska - sierpień

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie metodyki szacowania kosztów społecznych związanych z realizacją inwestycji i remontów w Warszawie i uwzględniania tych kosztów w procesie podejmowania decyzji dotyczących sposobu realizacji. Zastosowanie opracowanej metody do analiz wybranego przypadku, modernizacji skrzyżowania ulic al. Niepodległości/Nowowiejska.


 22. Studium obsługi komunikacyjnej inwestycji w rejonie Młocin (Huty) - sierpień

  Klient: Kuryłowicz & Associates Sp. Z O.O. Autorska Pracownia Architektury
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Oszacowanie wielkości ruchu generowanego przez planowaną inwestycje. Prognozy natężenia ruchu dla 3 wariantów (A, B i C) układu drogowego i organizacji ruchu. Symulacja ruchu na wybranych skrzyżowaniach (analiza poprawności funkcjonowania skrzyżowań).


 23. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów Nisko - sierpień

  Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  Główny Wykonawca: Ayesa Polska Sp. Z O.O.
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz natężeń ruchu drogowego z wykorzystaniem Krajowego Modelu Ruchu.


 24. Studium komunikacyjne obszaru inwestycyjnego przy ul. Jagiellońskiej. - wrzesień

  Klient: Mennica Polska S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Rozpoznanie stanu istniejącego i planów rozwojowych. Opracowanie koncepcji powiązań obszaru inwestycyjnego z podstawowym układem drogowym. Oszacowanie wielkości ruchu generowanego przez planowany obszar inwestycyjny. Prognozy ruchu drogowego z analizą i oceną struktury kierunkowej dojazdów do planowanego obszaru komunikacyjnego oraz oceną udziału ruchu związanego z planowanymi obiektami w stosunku do natężeń ruchu miejskiego. Analiza sprawności układu drogowego, w tym komputerowa symulacja ruchu w sieci drogowej w otoczeniu planowanego obszaru inwestycyjnego.


 25. Prognozy ruchu, analizy ekonomiczne i finansowe niezbędne do wykonania studium wykonalności dla projektu "Modernizacja istniejącego torowiska tramwajowego" - wrzesień

  Klient: Gmina Miasto Szczecin
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz przewozów dla modernizacji torowiska tramwajowego w Szczecinie. Analiza ekonomiczna i finansowa projektu.


 26. Prognozy ruchu, analizy ekonomiczne i finansowe niezbędne do wykonania studium wykonalności dla projektu "Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie" - wrzesień

  Klient: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz przewozów dla zakupu nowego taboru tramawajowego w Szczecinie. Analiza ekonomiczna i finansowa projektu.


 27. Prognozy ruchu, analizy ekonomiczne i finansowe niezbędne do wykonania studium wykonalności dla projektu Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" - październik

  Klient: Gmina Miasto Szczecin
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz przewozów dla budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Analiza ekonomiczna i finansowa projektu.


 28. Analiza i ocena skutków dla ruchu drogowego i pieszego planowanych zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. Solidarności/ul. Jagiellońska (analiza przed i po). - październik

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Weryfikacjia funkcjonowania nowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. Solidarności/ul. Jagiellońska w związku z rozpoczęciem budowy centralnego odcinka II linii metra, ze szczególnym uwzględnieniem warunków ruchu pieszego w węźle przesiadkowych związanym z dw. Wileńskim i przygotowania ew. rekomendacji wykonania korekt usprawniających.


 29. Opinia komunikacyjna o oddziaływaniu "Galerii Veneda" w Łomży na układ komunikacyjny. Aktualizacja. - październik

  Klient: Echo Investment S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Aktualizacja danych o sieci drogowej i organizacji ruchu w otoczeniu planowanej inwestycji w tym uzupełniające pomiary ruchu. Prognoza wielkości ruchu generowanego przez planowaną inwestycję. Wykonanie komputerowej symulacji ruchu w sieci drogowej w obszarze oddziaływania "Galerii Veneda".


 30. Studium komunikacyjne obszaru w rejonie ulic Grzybowska-Prosta w Warszawie - październik

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowana Przestrzennego
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu i analiza ruchu na ulicach; Żelazna, Grzybowska, Prosta, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań Żelaznej z ulicami Pereca i Łucką oraz Grzybowskiej i Prostej z ul. Waliców w kontekście opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Komputerowa symulacja ruchu.


 31. Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra. - październik

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz przewozów oraz wstępnej oceny efektywności ekonomicznej czterech wariantów wydłużenia II linii metra wraz z ustaleniem ich rankingu, na podstawie wyznaczonej efektywności. Opracowanie pomocnicze dla władz Miasta w celu podjęcia decyzji dotyczącej wyboru schematu rozbudowy II linii metra.


 32. Prognozy i analizy ruchu dla węzła drogowego "Wiązowna I" w ciągu drogi krajowej Nr 17 Warszawa - Lublin (docelowo S17) - listopad

  Klient: Biuro Projektowo-Konsultingowe "Eurostrada" Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu drogowego na lata 2015 i 2020 [SDR i godzina szczytu], prognoza generacji i absorpcji ruchu z obiektu Auchan, jak i z innych obiektów podłączonych do węzła, analizy z wykorzystaniem mikrosymulacji ruchu dla kolejnych wariantów rozwiązania węzła służące wypracowaniu najbardziej efektywnego pod względem warunków ruchu projektu węzła, ocena funkcjonowania rekomendowanego rozwiązania węzła drogowego.


 33. Strategia rozwoju systemu transportu pieszego - listopad

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Ocena i diagnoza systemu transportu pieszego. Polityka rozwoju systemu transportu pieszego. Plan działań w zakresie systemu transportu pieszego. Wytyczne projektowania ruchu pieszego w Warszawie.


 34. Warszawski raport rowerowy 2011 - grudzień

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie raportu rowerowego dotyczącego Warszawy w roku 2011. 1. Transport rowerowy w dokumentach planistycznych. Sieć dróg rowerowych w Warszawie - aktualizacja w stosunku do danych publikowanych w 2010 r. 3. Drogi rowerowe w dzielnicach Warszawy (podstawowe statystyki przedstawiające stan rozwoju infrastruktury rowerowej w poszczególnych dzielnicach). Rozwój systemu B+R w Warszawie. Nowa infrastruktura rowerowa – prezentacja. Ruch rowerowy w Warszawie (natężenia ruchu na najważniejszych trasach, porównanie danych z latami poprzednimi). Bezpieczeństwo ruchu rowerowego. Stan zaawansowania przygotowań do uruchomienia Systemu Roweru Publicznego. Wydarzenia, akcje rowerowe i promocja ruchu rowerowego. Ciekawe trasy rowerowe. Opinie mieszkańców. Organizatorzy ruchu rowerowego.


 35. Studium komunikacyjne wraz z opinią na temat skutków ruchowych, uwzględniających inwestycję polegającą na budowie budynku biurowo-usługowego pod nazwą Atrium 2 w warszawie w rejonie ul. I.L. Pereca i Prostej. - grudzień

  Klient: DT-SPV Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Ustalenie wielkości ruchu generowanego przez planowany obiekt. Prognoza natężenia ruchu. Komputerowa symulacja ruchu. Ocena oddziaływania obiektu na układ drogowy.


 36. Warsztaty Transportowe 2011

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Organizacja cyklu 10 warsztatów dla Urzędu Miasta st. Warszawa dotyczących zagadnień związanych z systemem transportowym.


 37. Strategia zrównoważonego rozwoju transportu m. st. Warszawy a efektywność taryfy komunikacji miejskiej - grudzień

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Główne założenia Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego m. st. Warszawy w zakresie transportu zbiorowego. Założenia polityki taryfowej m. st. Warszawy. Ocena systemu taryfowego w okresie 2008-2011, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w strukturze sprzedaży biletów. Analiza zmian preferencji zakupu poszczególnych typów biletów wraz z oceną wpływu zmiany taryf w 2011 r. Zależności pomiędzy poszczególnymi typami biletów, a wpływ na wybór dokonywany przez pasażerów. Porównanie cen biletów KM i przewoźników prywatnych z taryfą ZTM. Ocena propozycji nowych rodzajów biletów oraz zmian istniejących. Ocena możliwych zmian liczby pasażerów w horyzoncie 2012-2015.