[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


[2013]   [2012]   [2011]   > 2010 <   >>>>  

  ROK 2010

 1. Diagnoza i ocena systemu transportu pieszego w Warszawie - grudzień

  Klient: Urząd m.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Rola ruchu pieszego w systemie transportowym Warszawy. Ocena stanu istniejącego infrastruktury. Uzupełniające pomiary ruchu pieszego w wybranych przekrojach ulic. Ocena bezpieczeństwa ruchu pieszych. Konflikty ruchu pieszego z innymi użytkownikami systemu transportowego. Ocena ze strony użytkowników - wyniki badań społecznych. Uwarunkowania instytucjonalne i podział kompetencji w jednostkach miejskich. Analiza SWOT. Podstawowe wymagania dla systemu transportu pieszego. Plan działań w zakresie ruchu pieszego. Zasady monitorowania stanu istniejącego i prace studialne


 2. Analiza i ocena możliwości rozwoju systemu tras rowerowych w Śródmieściu Warszawy w związku z budową Systemu Roweru Publicznego - listopad

  Klient: Urząd m.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja przebiegu tras rowerowych w obszarze objętym analizą. Analiza funkcji ulic na podstawie SUiKZP. Analiza planów miejscowych pod kątem rozwiązań dla ruchu rowerowego. Propozycja układu tras rowerowych dla systemu SRP. Wytyczne do projektów tras rowerowych.


 3. Studium komunikacyjne w związku z planowanym zagospodarowaniem terenów Mennicy wraz z opinią na temat skutków ruchowych - listopad

  Klient: Mennica Polska S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Uwarunkowania komunikacyjne. Uzupełniające pomiary ruchu. Prognozy ruchu wykonane metodą modelowania ruchu. Komputerowa symulacja ruchu dla wariantów rozwoju zagospodarowania przestrzennego (powierzchnie zabudowy/miejsca parkingowe) i organizacji ruchu. Opinia komunikacyjna dot. oddziaływania planowanego obszaru zabudowy na układ komunikacyjny.


 4. Prognoza ruchu dla DW 544 na odcinku LIDZBARK - DZIAŁDOWO - październik

  Klient: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  Główny Wykonawca: DRO-KONSULT sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja dostępnych danych o ruchu drogowym, pomiary ruchu, prognoza ruchu drogowego na rok 2010 (stan 0), 2013 – rok oddania inwestycji do użytkowania a także dla horyzontów czasowych 10 i 20 lat po oddaniu inwestycji.


 5. Studim komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wylotu trasy S7 na Gdańsk - październik

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: Konsorcjum TransEko sp.j/BPRW S.A.
  Zakres opracowania: Ustalenie kształtu systemu drogowego dzielnic Bielany i Bemowo, wynikającego z przyjętych ustaleń dla drogi S-7. Ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej obszarów w otoczeniu drogi S-7. Koncepcja rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych wybranych dróg i ulic. Analizy uwarunkowań przestrzennych.(zagospodarowanie terenu, decyzje administracyjne, ustalenia planistyczne), infrastrukturalnych i środowiskowych. Analiza dotychczasowych ustaleń dla kierunków rozwoju systemu transportowego. Analiza i ocena potencjalnych skutków realizacji drogi S-7 zgodnie z decyzją środowiskową dla funkcjonowania systemu transportowego w otoczeniu drogi S-7. Warianty rozwoju układu drogowo-ulicznego. Prognozy ruchu. Analiza i ocena wariantów ze wskazaniem wariantu optymalnego. Szczegółowe opracowanie sytuacyjno-wysokościowe wybranych odcinków dróg i ulic, węzłów i skrzyżowań na mapie zasadniczej w skali 1:1000.


 6. Analiza ruchu w rejonie planowanej inwestycji przy ul. Annopol 3 - wrzesień

  Klient: Mennica Państwowa S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Pomiary ruchu drogowego. Prognoza ruchu drogowego w okresie oddania inwestycji i 10 lat później. Komputerowa symulacja ruchu. Opinia na temat zaprojektowanej organizacji ruchu i oddziaływaniu planowanej inwestycji.


 7. Projekt obsługi komunikacyjnej 20 terenów inwestycyjnych Challenge Eighteen w obszarze nowego zagospodarowania Ursusa przygotowywany na potrzeby wystąpienia o pozwolenie na budowę

  Klient: AMC Chołdzyński sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie rysunku planu sytuacyjnego 18 planowanych Inwestycji, skala 1:2000. Przygotowanie rysunku planu sytuacyjnego 18 planowanych Inwestycji (wspólnie) na tle istniejącego układu drogowego z zaznaczeniem własności gruntów, skala 1:2000. Przygotowanie rysunku planu sytuacyjnego 18 planowanych Inwestycji (wspólnie) na tle istniejącego układu drogowego i planowanego układu drogowego z zaznaczeniem linii rozgraniczających wg mpzp i z zaznaczeniem własności gruntów, skala 1:2000. Przygotowanie 18 rysunków planów sytuacyjnych 18 planowanych Inwestycji (każdej Inwestycji oddzielnie) na tle istniejącego układu drogowego z zaznaczeniem zasady dostępu do terenu Inwestycji oraz powiązań tego terenu z podstawowym układem ulic. Przygotowanie opinii komunikacyjnych dla każdej z inwestycji.


 8. Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego obszaru nowego zagospodarowania Ursusa na terenach Challange Eighteen - wrzesień

  Klient: AMC Chołdzyński sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Koncepcja rozwiązania układu drogowego dla docelowego programu inwestycji CH 18 (rok 2020). Koncepcja rozwiązania układu drogowego dla I etapu programu inwestycji (rok 2012). Przygotowanie koncepcji rozwiązania układu drogowego dla etapów (etap II, etap III, etap IV i Etap V).


 9. Analiza możliwości i celowości wprowadzenia autobusów na wybrane torowiska tramwajowe w Warszawie - październik

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wybór odcinków sieci tramwajowej na których zasadne jest wprowadzenie ruchu autobusów. Analiza na podstawie kryteriów funkcjonalno-ruchowych i technicznych.


 10. Prognozy ruchu i analiza kosztów i korzyści społecznych w związku z projektem rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie - sierpień

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu wykonane metodą modelowania ruchu. Analiza ekonomiczna wariantów rozowju systemu zarządzania ruchem w Warszawie. Analiza winansowa i analiza wrażliwości.


 11. Ocena oddziaływania komunikacyjnegoplanowanego budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami infrastruktury techniczneji dojazdami na ulicę Kopernika w Grajewie (dk 61) wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu - lipiec

  Klient: KONS-BUS S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Pomiary ruchu drogowego. Prognoza ruchu drogowego dla wariantów rozwiązania układu drogowego (z i bez planowanego obiektu) wykonana metodą modelowania ruchu. Komputerowa symulacja ruchu z analizą przepustowości drogi dk 61 i skrzyżowań. Ocena funkcjonalno-ruchowa ze wskazaniem korekt dotychczasowych rozwiązań. Audyt brd. Opinia komunikacyjna o oddziaływnaiu planowanego obiektu na funkcjonowanie drogi nr 61.


 12. Aktualizacja opracowania "Obsługa północno-wschodnich obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru" - lipiec

  Klient: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Aktualizacja w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej.


 13. Prognozy ruchu dla rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej S-8, odcinka od granicy województw: mazowieckiego i podlaskiego do Białegostoku - lipiec

  Klient: GDDKiA oddział w Białymstoku
  Główny Wykonawca: FOJUD DEVELOPMENT sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja dostępnych danych o ruchu drogowym, prognoza ruchu drogowego dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantów inwestycyjnych dla lat 2014, 2019, 2024, 2029, 2034, 2039.


 14. Prognozy ruchu drogowego dla obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi S19 - lipiec

  Klient: GDDKiA oddział w Lublinie
  Główny Wykonawca: FOJUD DEVELOPMENT sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja dostępnych danych o ruchu drogowym, prognoza ruchu drogowego dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantów inwestycyjnych dla lat 2013, 2018, 2023, 2028, 2033.


 15. Analizy ruchu dla wytycznych do organizacji ruchu w czasie budowy II linii metra - etap II - lipiec

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
  Główny Wykonawca: BPRW S.A.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu wykonane metodą modelowania ruchu.


 16. Przygotowanie materiałów do wystąpienia o odstępstwo projektowe - czerwiec

  Klient: Systra S.A., oddział w Polsce
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Przygtoowanie dokumentacji do wystąpienia o odstępstwo projektowe na Trasie Krasińskiego w Warszawie.


 17. Prognozy ruchu drogowego dla pl. Wileńskiego w Warszawie dla roku 2015 dla godzin szczytu porannego i popołudniowego w podziale na kategorie pojazdów - czerwiec

  Klient: ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu wykonane metodą modelowania ruchu.


 18. Prognozy ruchu dla studium sieciowego układu dróg krajowych w rejonie Grudziądza - maj

  Klient: GDDKiA oddział w Bydgoszczy
  Główny Wykonawca: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja dostępnych danych o ruchu drogowym, prognoza ruchu drogowego na rok 2010 (stan istniejący), 2015 - rok oddania inwestycji do użytkowania a także dla lat 2025 i 2037. Na rok 2015 wykonano prognozy ruchu w modelu miejskim Grudziądza dla wariantów wybranych (w godzinie szczytu popołudniowego).


 19. Prognozy ruchu drogowego w związku z zamknięciem ul. Prostej na odcinku od ul. Karolkowej do Ronda Daszyńskiego dla stanu istniejącego dla godzin szczytu porannego w podziale na kategorie pojazdów - kwiecień

  Klient: ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu wykonane metodą modelowania ruchu.


 20. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu pod nazwą "Budowa kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie" - czerwiec

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Studium wykonalności dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w oparciu o wytyczne MRR i Instytucji Wdrażających.


 21. Analiza komunikacyjna dla układu drogowego znajdującego się w sąsiedztwie projektowanego Centrum Handlowo-Rozrywkowego "Galeria Amber" przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu - etap II - maj

  Klient: Echo Investment S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Komputerowa symulacja ruchu dla wariantów rozwiązania układu drogowego. Ocena funkcjonalno-ruchowa układu komunikacyjnego bez wpływu planowanej zabudowy i z zabudową. Porównanie wariantów.


 22. Koreferat do opracowania "Projekt systemu transportu publicznego m.st. Warszawy i jej obszaru metropolitarnego na lata 2010-2035, Etap I" - maj

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Koreferat w zakresie przyjętej metodologii budowy modeli ruchu, oceny poprawności wyników modeli ruchu i rekomendacji dotyczących ewentualnych poprawek, uzupełnień lub zmian.


 23. Studium komunikacyjne nowej inwestycji w rejonie skrzyżowania ulic Koszykowa/Nowogrodzka - aktualizacja - marzec

  Klient: Metropol NH sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu drogowego dla wariantów rozwiązania układu drogowego (z i bez planowanego obiektu) wykonana metodą modelowania ruchu. Komputerowa symulacja ruchu. Ocena funkcjonalno-ruchowa ze wskazaniem korekt dotychczasowych rozwiązań. Opinia komunikacyjna o oddziaływnaiu planowanego obiektu na układ drogowy.


 24. Studium komunikacyjne dla obszaru nowego zagospodarowania Ursusa zdefiniowanego w projekcie Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Poprzemysłowych Rejonu ulic Orłów Piastowskich (Obszar Ursusa) wyłożonego do publicznego wglądu dnia 5 listopada 2009r. - luty

  Klient: AMC Chołdzyński sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Założenia rozwojowe dot. układu drogowego. Prognoza ruchu drogowego (dla lat 2012, 2025 i 2035). Założenia rozwojowe dot. transportu publicznego. Prognoza przewozów (dla lat 2012, 2025 i 2035). Ocena funkcjonowania układu drogowego i transportu publicznego . Warianty rozwoju systemu transportowego. Komputerowa symulacja ruchu. Opinia komunikacyjna dot. oddziaływania obszaru na układ komunikacyjny.


 25. Prognozy ruchu drogowego w rejonie Kałęczyna gmina Grodzisk Maz - styczeń

  Klient: Gmina Grodzisk Maz.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów rozwiązanai drog wojewódzkiej nr 539 w związku z planowanym rozwojem obwodnic i autostrady w rejonie Grodziska Maz.