[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


<<<<   [2009]   [2008]   > 2007 <   [2006]   [2005]   [2004]  

  ROK 2007

 1. Studium wykonalności trasy i mostu Na Zaporze na odcinku ul. Augustówka - ul. Mrówcza - grudzień 2007

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Charakterystyka stanu istniejącego. Identyfikacja celów projektu. Analizy i prognozy ruchu drogowego. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza techniczna. Wariantowanie budowy trasy. Harmonogram inwestycji. Ocena finansowej pozycji beneficjenta. Analiza finansowa projektu. Analiza ekonomiczna


 2. Analizy ruchu dla zaktualizowanego zagospodarowania przestrzennego Miasteczka Wilanów wraz opinią komunikacyjną (szczyt poranny) - grudzień 2007

  Klient: PolNord
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognoza natężeń ruchu drogowego (wraz ze strukturą kierunkową ruchu) w skali całego obszaru Miasteczka Wilanów i sieci komunikacyjnej Warszawy dla lat 2010 i 2015. Komputerowa mikrosymulacja ruchu w szczycie porannym. Prognoza ruchu na skrzyżowaniach (ul. Płaskowickiej-bis/Przyczółkowa, ul. Płaskowickiej-bis/Królowej Marysieńki, ul. Płaskowickiej-bis/Al. Rzeczypospolitej, ul. Płaskowickiej-bis/Zdrowa, ul. Wilanowska/Wiertnicza/Przyczółkowa, ul. Przyczółkowa/Uprawna). Opinia komunikacyjna.


 3. Studium koncepcyjne usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego w Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Marszałkowskiej wraz z wnioskami do planu miejscowego - grudzień 2007r.

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Charakterystyka stanu istniejącego. Natężenia i warunki ruchu pieszego i rowerowego. Uwarunkowania i zasady powiązań z układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem przestrzennym. Warianty rozwiązania komunikacyjnego zapewniającego zwiększenie integracji węzła komunikacyjnego. Rysunki planu sytuacyjnego i przekrojów poprzecznych. Wynikowa koncepcja rozwiązania komunikacyjnego. Wnioski ze studium do zmiany planu miejscowego.


 4. Prognozy ruchu dla przebudowy ul. Karczunkowskiej w Warszawie - grudzień 2007r.

  Klient: Azet sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu drogowego dla odcinka ulicy Karczunkowskiej dla roku 2025 z uwzględnieniem przyszłego rozwoju układu drogowego i zagospodarowania terenów przyległych w dwóch wariantach (ulic jedno i dwu jezdniowa). Kartogramy ruchu prognozowanego.


 5. Prognozy ruchu dla 4 wariantów modernizacji Obwodnicy Śródmiejskiej - grudzień 2007r.

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: Appia XXI IAK
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu drogowego dla czterech wariantów modernizacji obwodnicy śródmiejskiej na odcinku most Gdański – ul. Wawelska. Prognozy dla roku 2025 dla godziny szczytu porannego ze strukturą rodzajową i kierunkową ruchu na skrzyżowaniach.


 6. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 55+686 (rondo w miejscowości Tczów) do km 61+208 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 12)

  Klient: Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Główny Wykonawca: Nexel Polska sp. z o.o.
  Podwykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejących dostępnych danych o ruchu drogowym. Pomiary ruchu pojazdów i pieszych w przekrojach i skrzyżowaniach. Prognoza natężeń ruchu drogowego na rok 2020 metodą modelową ze strukturą rodzajową i kierunkową ruchu - prognoza dla wariantu "nic nie robić" i wariantu rozbudowy przy założeniu utrzymania dotychczasowego przebiegu osi trasy. Analiza bezpieczeństwa ruchu. Wnioski z przeprowadzonych analiz.


 7. Prognozy ruchu dla obwodnicy Lubina w ciągu drogi ekspresowej S-3

  Klient: Jacobs Polska Spółka z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania:przygotowano modele ruchu drogowego dla analizowanych wariantów, wykonano prognozy ruchu dla dla lat: 2011, 2016, 2021, 2026 i 2031, przeprowadzono ocenę uzyskanych wyników.


 8. Pomiar ruchu na skrzyżowaniu ul. Królewskiej i Staszica w Milanówku - listopad 2007r.

  Klient: Miasto Milanówek
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Pomiar natężeń, struktury i kierunkowej ruchu na skrzyżowaniu ul. Królewskiej i Staszica w Milanówku na potrzeby przygotowania programu sygnalizacji świetlnej.


 9. Opis przedmiotu zamówienia dla ogłoszenia przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Trasy N-S odcinek od ul. Marynarskiej do Trasy AK

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 10. Opis przedmiotu zamówienia dla ogłoszenia przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Trasy Mostu Północnego, odcinek od ul. Modlińskiej do Trasy AK

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 11. Prognozy ruchu dla skrzyżowania ul. Vogla - Syta w dzielnicy Wilanów

  Klient: Azet sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu drogowego dla skrzyżowania ulic Vogla/Syta dla roku 2025 z uwzględnieniem przyszłego rozwoju układu drogowego i zagospodarowania terenów przyległych i z założeniem budowy ronda. Kartogramy ruchu prognozowanego.


 12. Wstępne studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek

  Klient: Miasto Ząbki
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Wskazanie celów budowy trasy. Koncepcja usytuowania trasy tramwajowej - plan sytuacyjny trasy w skali 1:5000. Uwarunkowania realizacyjne wynikające z kolizji z układem drogowo-pieszym. Standard techniczny trasy (przekrój poprzeczny, konstrukcja torowiska, sposób zasilania energetycznego, usytuowanie przystanków). Prognoza przewozów pasażerskich. Ocena zapotrzebowania na tabor. Wskazanie podstawowych problemów realizacyjnych. Wstępne oszacowanie kosztów budowy. Wnioski.


 13. Studium koncepcyjne podstawowego układu drogowego miast: Grodzisk Maz., Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna

  Klient: Miasto Milanówek
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Identyfikacja i ocena dotychczasowych planów rozwojowych w zakresie układu drogowego. Syntetyczna ocena istniejącego układu drogowego i powiązań z drogami krajowym i wojewódzkimi. Identyfikacja danych o ruchu drogowym. Warianty układu drogowego obsługującego ruchu tranzytowy i docelowy Grodziska Maz., Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśniej. Propozycja lokalizacji węzłów i skrzyżowań. Prognozy ruchu drogowego dla roku 2015. Zasady etapowania inwestycji. Wnioski i zalecenia.


 14. Studium komunikacyjne nowej zabudowy w rejonie ul. Miedzianej w Warszawie

  Klient: Euro Agro Centrum S.A
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Koncepcja rozwiązania układu drogowego w rejonie ul. Miedzianej. Badania ruchu. Prognozy natężeń ruchu drogowego w projektowanym układzie komunikacyjnym z wykorzystaniem modelu ruchu. Oszacowanie wielkości ruchu generowanego z planowanego obszaru zabudowy. Komputerowa symulacja ruchu. Ocena funkcjonalno-ruchowa badanego układu drogowego oraz ocena wpływu planowanej zabudowy na układ komunikacyjny. Opinia komunikacyjna o oddziaływaniu planowanego obszaru zabudowy na układ drogowy ze wskazaniem zasad organizacji układu drogowego.


 15. Opis przedmiotu zamówienia niezbędnego dla ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ciągu ulic Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odcinku Trasa Toruńska - ul. Mehoffera"

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z tytułem pracy


 16. Studium komunikacyjne nowej inwestycji mieszkaniowo-biurowej w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie - wrzesień 2007

  Klient: Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężeń ruchu drogowego w projektowanym układzie drogowym z wykorzystaniem modelu ruchu. Komputerowa mikrosymulacja funkcjonowania układu drogowego. Ocena funkcjonalno-ruchowa oraz ocena wpływu planowanej zabudowy na system transportowy. Opinia komunikacyjna o oddziaływaniu planowanego obszaru zabudowy na system transportowy z oceną wpływu planowanego zagospodarowania na warunki ruchu w układzie drogowym.


 17. Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji o nazwie: "Przebudowa ulicy Emilii Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich - ul. Twarda wraz budową parkingu podziemnego" - wrzesień 2007

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 18. Kompleksowe studium ruchu dla "Miasteczka Wilanów" wraz z opinią komunikacyjną z uwzględnieniem zmiany zagospodarowania przedpola Pałacu Wilanowskiego - sierpień 2007

  Klient: Prokom Investments S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja danych dotyczących planowanego układu drogowego, danych o ruchu i danych dotyczących planowanego zagospodarowania przestrzennego. Budowa komputerowego makro-modelu ruchu dla Miasteczka Wilanów w skali sieci drogowej Warszawy. Prognozy ruchu dla dwóch horyzontów czasowych 2010 i 2015. Komputerowy model mikrosymulacji ruchu w obszarze Miasteczka Wilanów. Analiza funkcjonowania układu drogowego z nowym zagospodarowaniem przestrzennym, w różnych wariantach rozwoju układu drogowego i w dwóch horyzontach czasowych. Kartogramy ruchu na skrzyżowaniach układu drogowego. Opinia komunikacyjna w zakresie wpływu planowanego zagospodarowania przestrzennego na warunki ruchu oraz zbadano sprawność funkcjonowania układu drogowego i zaplanowanej organizacji ruchu.


 19. Studium koncepcyjne rozwiązania komunikacyjnego ciągu ulic: Emilii Plater - Noakowskiego od ul. Twardej/pl. Grzybowskiego do pl. Politechniki (bez obu placów)- sierpień 2007

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Rozpoznanie uwarunkowań i zasad powiązania analizowanego ciągu ulic z układem komunikacyjnym oraz istniejącym i planowanym zagospodarowaniem przestrzennym. Analiza zagadnień związanych z parkowaniem na podstawie istniejących danych oraz pomiarów uzupełniających. Pomiary i analiz natężeń, struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu na skrzyżowaniach. Opracowanie zasad organizacji ruchu w tym ruchu towarowego (dostawczego). Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego w zakresie: parametrów przekroju poprzecznego, zasad obsługi miejską komunikacją autobusową. Prognozy ruchu. Symulacja komputerowa ruchu z wizualizacją graficzną w programie VISSIM. Projekt organizacji ruchu dla ciągu ulic E. Plater - Noakowskiego.


 20. Prognozy ruchu drogowego dla obwodnicy miasta Błonie - lipiec 2007

  Klient: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. (Bydgoszcz)
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja stanu istniejącego. Wykonanie badań ruchu. Przygotowanie modelu ocena poziomów swobody ruchu. Obliczenie prac przewozowych. Wnioski z analiz ruchu do projektowania.


 21. Analiza parametrów jakości transportu wraz z ich pomiarem na linii tramwajowej Bemowo II - czerwiec 2007

  Klient: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Przeprowadzenie badań ruchu pasażerskiego w poszczególnych środkach transportu, na. Wykonanie pomiarów warunków ruchu autobusów i tramwajów. Analiza zmian wartości strat czasu pojazdów i pasażerów poszczególnych grup użytkowników systemu transportowego. Ocena skuteczności działania priorytetów oraz rekomendacje do dalszych działań.


 22. Analiza wpływu projektowanych zmian w układzie drogowym w rejonie zjazdu do centrum handlowego Blue City na warunki ruchu w ciągu al. Jerozolimskich - maj/czerwiec 2007 r.

  Klient: Blue City sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie badań ruchu. Przygotowanie modelu mikrosymulacji ruchu (program VISSIM). Sprawdzenie warunków ruchu w al. Jerozolimskich w sytuacji zmian organizacji wjazdu do tunelu prowadzącego ruch z północnej jezdni al. Jerozolimskich do C.H. BLUE CITY. Sprawdzenie rozwiązania drogowego pod katem bezpieczeństwa ruchu.


 23. Prognozy ruch dla skrzyżowana ul. Puławska/Poleczki - maj 2007

  Klient: Azet sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognoza natężeń ruchu drogowego dla skrzyżowania ulic Puławska/Poleczki dla 5 horyzontów czasowych (2010, 2015, 2020, 2025, 2030) z podziałem na kategorie pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe) przy założeniu 2 wariantów rozwoju układu drogowego. Kartogramy ruchu na skrzyżowaniu dla poszczególnych horyzontów prognoz ruchu.


 24. Studium komunikacyjne nowej inwestycji mieszkaniowo-biurowej w rejonie l. Kłobuckiej w Warszawie - maj 2007

  Klient: JEMS Architekci.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Koncepcja rozwiązania układu drogowego w rejonie ul. Kłobuckiej Prognozy natężeń ruchu drogowego w projektowanym układzie komunikacyjnym z wykorzystaniem modelu ruchu. Oszacowanie wielkości ruchu generowanego z planowanego obszaru zabudowy. Komputerowa symulacja ruchu. Ocena funkcjonalno-ruchowa badanego układu drogowego oraz ocena wpływu planowanej zabudowy na układ komunikacyjny. Opinia komunikacyjna o oddziaływaniu planowanego obszaru zabudowy na układ drogowy ze wskazaniem zasad organizacji układu drogowego.


 25. Koncepcja rozwiązania układu drogowego w rejonie j. Gocławskiego wraz z opinią na temat skutków ruchowych rozwoju zabudowy w rejonie al. Tysiąclecia i ul. Anińskiej - maj 2007

  Klient: Bouygeuss Immobilier Polska Sp. z o. o i Dom Development S. A.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Koncepcja rozwiązania układu drogowego (w tym al. Tysiąclecia i ul. Anińskiej i ich powiązań z podstawowym układem ulic). Prognozy natężeń ruchu drogowego w projektowanym układzie komunikacyjnym z wykorzystaniem modelu ruchu. Oszacowanie wielkości ruchu generowanego z planowanego obszaru zabudowy. Komputerowa symulacja ruchu. Ocena funkcjonalno-ruchowa badanego układu drogowego oraz ocena wpływu planowanej zabudowy na układ komunikacyjny. Opinia komunikacyjna o oddziaływaniu planowanego obszaru zabudowy na układ drogowy ze wskazaniem zasad organizacji układu drogowego.


 26. Prognoza ruchu dla modernizacji ulicy Wołoskiej na odc. ul. Wiktorowska - ul. Konstruktorska - kwiecień 2007

  Klient:Biuro Projektowo-Konsultingowego STOLICA sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania:wykonano prognozy ruchu dla zdefiniowanego wariantu modernizacji ulicy Wołoskiej dla roku 2030 dla godziny szczytu porannego


 27. Koreferat do opracowania: „Koncepcja Programowa z materiałami do wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i materiałami do wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i projektu nieruchomości dla obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 - kwiecień 2007

  Klient: Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: uwagi do części związanej z prognozami ruchu i analizą wielokryterialną w tym analizą ekonomiczną i finansową.


 28. Prognozy ruchu na obejściu Kielc w ciągu drogi nr 7 - kwiecień 2007

  Klient:Jacobs Polska Spółka z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania:przygotowano modele ruchu drogowego dla analizowanego wariantu modernizacji odcinka, wykonano prognozy ruchu dla lat: 2011, 2016, 2021, 2026 i 2031, przeprowadzono ocenę uzyskanych wyników dla trzech wariantów.


 29. Ocena komunikacyjna w związku z lokalizacją nowych obiektów mieszkaniowych i usługowo-biurowych w rejonie ulic Towarowej, Prostej i Kolejowej w Warszawie - kwiecień 2007

  Klient: Pro Urba Incest sp. Z o.o I Pro Urba Development sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacjęa sieci komunikacyjnej i organizacji ruchu w obszarze analizy. Budowa modelu symulacyjnego. Prognozy ruchu drogowego w skali makro-sieci (w skali Warszawy) dla trzech horyzontów czasowych do roku 2013. Analizy ruchu z wykorzystaniem programu VISSIM. Opinia komunikacyjna o uwarunkowaniach związanych z rozwojem zagospodarowania przestrzennego i układu drogowego. Ocena skutków na funkcjonowanie miejskiego układu drogowego.


 30. Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez Wisłę oraz trasą tramwajową marzec 2007

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 31. Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji o nazwie: Budowa trasy "Krasińskiego" na odcinku Plac Wilsona - Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym marzec 2007

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 32. Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce, układ kierunkowy horyzont 2025 rok, wraz z analizą podziału funkcjonalnego całej sieci drogowej Polski listopad 2006 - czerwiec 2008 - praca w toku.

  Klient: GDDKiA
  Główny Wykonawca: Politechnika Warszawska
  Zakres opracowania: Wykonanie badań ruchu na przejściach granicznych i na sieci drogowej wewnątrz kraju. Budowa krajowego modelu ruchu. Prognozy ruchu drogowego. Analiza wariantów rozwoju dróg szybkiego ruchu w Polsce. Koncepcja rozwoju DSR w Polsce. Analiza podziału funkcjonalnego dróg Polsce.


 33. Prognoza ruchu drogowego dla Al. Rzeczypospolitej, na odcinku od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowieckiej-bis

  Klient: Miasto st. Warszawa (styczeń-luty 2007)
  Główny Wykonawca: Azet Projekt Sp. z o.o
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów budowy Al. Rzeczypospolitej. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla trzech horyzontów czasowych.


 34. Studium wykonalności dla projektu: Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell
  Zakres opracowania: Określenie przebiegu trasy tramwajowej. Koncepcja techniczna budowy trasy. Prognozy przewozów pasażerskich do roku 2034. Analiza ekonomiczna, finansowa i środowiskowa projektu.

 35. Prognoza ruchu drogowego dla obwodnicy Jarocina

  Klient: Profil Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu obwodnicy Jarocina. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2012 i 2032. Ocena uzyskanych wyników.


 36. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka drogi ekspresowej S-74, na odcinku: Radlin - Piotrków Kolonia

  Klient: Drokonsult
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu drogi ekspresowej S8 na odcinku : Radlin - Piotków Kolonia. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2015 i 2035. Ocena uzyskanych wyników.


 37. Preliminary Transport Demand Model and Forecasts for the 3rd Generation Regional Planning Project in Libya

  Klient: Engineering Research and Consulting Bureau, Al-Fateh University (styczeń 2007)
  Główny Wykonawca: Politechnika Warszawska
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM) dla regionów Al-Khalij, Sirt, Aljofra, Alwahat i Alkufra. Budowa modelu ruchu drogowego dla stanu istniejącego na podstawie pomiarów i wywiadów drogowych oraz budowa modelu prognostycznego dla wariantów rozwoju układu drogowego oraz kolejowego w rejonach objętych modelem ruchu. Ocena uzyskanych wyników.


 38. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka Trasy N-S w Warszawie, na odcinku: Marynarska - Trasa Armii Krajowej

  Klient: Profil Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu trasy N-S na odcinku Marynarska-Trasa Armii Krajowej. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2012 i 2032. Ocena uzyskanych wyników.


 39. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka drogi ekspresowej S-17, na odcinku: od węzła Zakręt (z autostradą A2) do Granica woj. Mazowieckiego

  Klient: EUROSTRADA
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla 3 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Zakręt (z autostradą A2) do granicy woj. Mazwoieckiego. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2015 i 2035. Ocena uzyskanych wyników.