[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


<<<<   [2009]   [2008]   [2007]   > 2006 <   [2005]   [2004]  

  ROK 2006

 1. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka drogi ekspresowej S-8, na odcinku: Radziejowice-Wolica

  Klient: Drokonsult
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu drogi ekspresowej S8 na odcinku Radziejowice-Wolica. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2015 i 2035. Ocena uzyskanych wyników.


 2. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka drogi ekspresowej S-5, na odcinku: Kostomłoty-Strzegom

  Klient: Profil Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Kostomłoty-Strzegom. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2015 i 2030. Ocena uzyskanych wyników.


 3. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka drogi ekspresowej S-8, na odcinku: Łyski-Zagórze (obwodnica Białegostoku)

  Klient: Profil Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu drogi ekspresowej S8 na odcinku Łyski-Zagórze (Obwodnica Białegostoku). Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2015 i 2035. Ocena uzyskanych wyników.


 4. Opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Trasy N-S odcinek od ul. Marynarskiej do Trasy AK.

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.


 5. Opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia przetargu na opracowanie "Koncepcji programowej dla południowego odcinka Obwodnicy Miejskiej na odcinku od Al. Jerozolimskie-Łopuszańska do węzła Witosa-Czerniakowska-Trasa Siekierkowska"

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.


 6. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka drogi ekspresowej S-3, na odcinku: Legnica - Lubawka, z wyłączeniem obwodnicy Jawora

  Klient: Profil Sp. z o.o. (oddział Wrocław)
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka . Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2015 i 2035. Ocena uzyskanych wyników.


 7. Prognoza ruchu drogowego dla odcinka drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku: Kaczkowo - Rawicz - Korzeńsko

  Klient: Profil Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo - Rawicz - Korzeńsko . Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów inwestycyjnych oraz odniesienia dla roku 2015 i 2035. Ocena uzyskanych wyników.


 8. Ocena komunikacyjna w związku z lokalizacją obiektu usługowo - handlowego na terenie Hali Koszyki

  Klient: Broadway Malyan Polska Architekci i Projektanci Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Badania ruchu samochodowego. Wykonanie modelu komputerowej mikrosymulacji ruchu. Ocena oddziaływania planowanego obiektu na warunki ruchu w otoczeniu ul. Koszykowej w Warszawie.


 9. Studium wykonalności dla modernizacji trasy tramwajowej W-Z

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell
  Zakres opracowania: Charakterystyka stanu istniejącego funkcjonowania trasy tramwajowej. Badania przewozów i warunków ruchu. Warianty modernizacji trasy. Koncepcja techniczna modernizacji trasy. Prognozy przewozów pasażerskich do roku 2035. Analiza ekonomiczna, finansowa i środowiskowa projektu. Mikrosymulacja ruchu. Rekomendacja koncepcji modernizacji trasy tramwajowej. Zobacz Film...

 10. Wstępna koncepcja Trasy Mostowej Budowlana - Krasińskiego wraz z ekologicznym środkiem transportu

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: Transeko
  Zakres opracowania: Koncepcja usytuowania trasy. Wykonanie prognoz ruchu. Uzasadnienie funkcjonowano-ruchowe inwestycji. Uwarunkowania architektoniczno-urbanistyczne i własnościowe gruntów. Zobacz Film...

 11. Analiza funkcjonalno-ruchowa trasy tramwajowej do Piaseczna

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Wskazanie celów budowy trasy i efektów funkcjonalno-ruchowych. Uwarunkowania powiązań planowanej trasy tramwajowej z układem transportu zbiorowego w Warszawie. Usytuowanie przystanków i główne węzły przesiadkowe. Przewozy pasażerskie i ruch drogowy w korytarzu planowanej trasy tramwajowej - stan obecny. Prognozy przewozów pasażerskich (godzina szczytu porannego) dla roku 2015 i 2025. Ocena zapotrzebowania na tabor.


 12. Analiza techniczna trasy tramwajowej do Piaseczna

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Zakres opracowania: Charakterystyka stanu istniejącego. Koncepcja usytuowania trasy tramwajowej - plan sytuacyjny trasy w skali 1:5000. Uwarunkowania realizacyjne wynikające z kolizji z układem drogowo-pieszym. Opis standardu technicznego trasy. Koncepcja rozwiązania przystanków - (lokalizacja, długość, szerokość, wysokość platform, ułatwienia dla niepełnosprawnych). Uwarunkowania związane ze sterowaniem ruchem tramwajów w punktach kolizji. Zaplecze techniczne dla taboru - możliwość wykorzystania zajezdni w Piasecznie. Wskazanie podstawowych problemów realizacyjnych. Możliwość etapowania działań.


 13. Studium wykonalności Trasy Mostu Północnego w Warszawie - październik 2006

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich.
  Główny Wykonawca: SCETAROUTE
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz ruchu drogowego do roku 2030. Wykonanie analizy kosztów i korzyści społecznych.


 14. Analiza ruchu ciężarowego w Warszawie.

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Identyfikacja grupy reprezentatywnych wielko-powierzchniowych obiektów handlowych na potrzeby przeprowadzenia badań ruchu. Identyfikacja grupy reprezentatywnych obiektów (centrów) magazynowych i logistycznych na potrzeby przeprowadzenia badań ruchu. Opracowanie i uzgodnienie ankiety przeznaczonej do badania kierowców pojazdów ciężarowych. Określenie wielkości generowanego ruchu ciężarowego przez wytypowane obiekty, z uwzględnieniem szczegółowego podziału na typy pojazdów ciężarowych, Wykonanie oceny warunków ruchu w układzie drogowym sąsiadującym z badanymi obiektami. Określenie uogólnionych wskaźników generacji ruchu ciężarowego obsługującego wielkopowierzchniowe obiekty handlowe i centra logistyczne Ocena wpływu ruchu generowanego przez wielkopowierzchniowe obiekty handlowe i centra logistyczne na warunki ruchu w miejskiej sieci ulicznej. Przegląd stosowanych rozwiązań i regulacji ruchu ciężarowego w miastach Europejskich. Sformułowanie wniosków w zakresie możliwego ograniczenia negatywnego wpływu ruchu pojazdów ciężarowych na warunki ruchu w Warszawie. Propozycja usprawnienia obsługi ruchu ciężarowego Warszawie.


 15. Opracowanie prognoz przewozów kolejowych

  Klient: Polskie Linie Kolejowe, Grupa PKP S.A.
  Główny Wykonawca: ZDG TOR
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz przewozów kolejowych w Polsce.


 16. Ocena komunikacyjna w związku z lokalizacją obiektu usługowo-handlowego na terenie Miasteczka Wilanów (wrzesień 2006).

  Klient: BEG Ingenierie Polska.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie eksperymentu symulacji ruchu w rejonie miasteczka Wilanów. Ocena skutków ruchowych planowanych obiektów na układ komunikacyjny.


 17. Założenia dla funkcjonowania Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie (sierpień 2006). Klient: M.st. Warszawa.

  Klient: M.st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Budowa modelu ruchu dla obwodnicy śródmiejskiej. Zdefiniowanie wariantów rozbudowy obwodnicy. Prognozy ruchu drogowego do roku 2025. Wytyczne w zakresie programu rozwojowego Obwodnicy Śródmiejskiej.


 18. Opinia dotycząca projektu układu DSR zapisanego do realizacji w ramach PO "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013 (sierpień 2006).

  Klient: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Zakres opracowania: Prognozy ruchu dla wariantów rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Analiza funkcjonowano-ruchowa. Ocena programu PO Infrastruktura i Środowisko w zakresie programu inwestycyjnego DSR.


 19. Analiza ruchowa wariantów rozwiązania komunikacyjnego dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pl. Zawiszy Warszawie (sierpień 2006).

  Klient: M. st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza wpływu planowanego zagospodarowania przestrzennego na ruch drogowy w skali sieci ulic Warszawy. Przygotowanie eksperymentu mikrosymulacyjnego w rejonie Pl. Zawiszy. Opinia komunikacyjna w zakresie funkcjonowania układu komunikacyjnego.


 20. Ocena efektów wynikających z funkcjonowania komunikacji tramwajowej na ul. Powstańców Śląskich w Warszawie (lipiec 2006).

  Klient: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Wykonanie badań ruchu tramwajów. Ocena efektów komunikacyjnych wynikających z wprowadzenia nowej trasy tramwajowej z punktu widzenia założeń projektu finansowanego ze środków UE.


 21. Koncepcja budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 na odcinku: Dw. Zachodni - ul. Grójecka (czerwiec 2006).

  Klient: BCity Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Określenie przebiegu trasy tramwajowej w ul. Bitwy Warszawskiej. Koncepcja techniczna budowy trasy. Prognozy przewozów pasażerskich do roku 2034. Koszty realizacji inwestycji.


 22. Analiza ruchowa do studium komunikacyjnego Żoliborza, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Słowackiego (czerwiec 2006).

  Klient: M.st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Budowa modelu ruchu dzielnicy Żoliborz. Prognozy ruchu do roku 2025 dla wariantów rozwoju układu komunikacyjnego. Budowa modelu symulacji ruchu w rejonie węzła ul .Potocka/Słowackiego i analiza wariantów organizacji ruchu. Wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego Żoliborza.


 23. Badanie wskaźników parkingowych w Warszawie (czerwiec - wrzesień 2006).

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: Biuro Inżynierii Transportu Cejrowski & Krych
  Zakres opracowania: Wykonanie pomiarów parkingowych obiektów generujących ruch w Warszawie. Badaniem objęto ponad 300 obiektów.


 24. Analiza bezpieczeństwa ruchu na głównych drogach Podlasia (maj 2006)

  Klient: Federacja Zielonych GAJA
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach Podlasia. Analiza natężeń ruchu drogowego. Wskazanie przyczyn powstawania wypadków i identyfikacja miejsc niebezpiecznych.


 25. Analiza ruchowa ulicy Orłów Piastowskich w Ursusie na potrzeby "Studium techniczno-ekonomicznego ul. Orłów Piastowskich Bis - Nowodwory na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Połczyńskiej (maj 2006).

  Klient: Miasto St. Warszawa
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Wykonanie pomiarów ruchu. Opracowanie modelu ruchowego Warszawy. Wykonanie prognoz ruchu drogowego do rok u 2025, dla wariantów rozwoju układu drogowego. Ocena uwarunkowań ruchowych związanych z budową ulicy Orłów Piastowskich.


 26. Analiza możliwości usprawnienia ruchu tramwajów na odcinku od pętli na Żeraniu do Ronda Starzyńskiego (z uwzględnieniem możliwości ograniczenia liczby przystanków)

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja otoczenia analizowanego odcinka trasy tramwajowej. Badania ruchu pasażerskiego i warunków ruchu tramwajów. Analiza ruchu tramwajów i wielkości przewozów pasażerskich. Ocena możliwości i przedstawienie koncepcji uzyskania oszczędności czasu w ruchu tramwajów od pętli Żerań do Ronda Starzyńskiego. Wnioski z pracy wykorzystano w "Studium wykonalności dla projektu: Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową".

 27. Analiza zmian w rozkładzie ruchu w sieci ulic Warszawy w związku z tymczasowym zamknięciem dla ruchu południowej jezdni ul. Ostrobramskiej

  Klient: Budimex Dromex SA
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie prognoz ruchu drogowego (w skali całej sieci drogowej - model VISUM) dla wariantów zmian w organizacji ruchu w związku z budową Trasy Siekierkowskiej i niezbędnym zamknięciem dla ruchu południowej jezdni ul. Ostrobramskiej. Ocean skutków ruchowych zmian w organizacji ruchu.

 28. Projekt rozwiązania komunikacyjnego w związku z lokalizacją nowego obiektu biurowo-usługowego na terenie Supersamu przy pl. Unii Lubelskiej

  Klient: Juvenes Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Badania ruchu drogowego. Przygotowanie modelu mikrosymulacji ruchu (program VISSIM) dla Pl. Unii Lubelskiej i otoczenia. Analiza i ocena wpływu lokalizacji nowego obiektu biurowo-handlowego na terenie Supersamu przy Pl. Unii Lubelskiej na funkcjonowanie układu drogowego. Opracowanie założeń do zmian w organizacji ruchu w rejonie Pl. Unii Lubelskiej.

 29. Prognoza ruchu drogowego na obwodnicy Łomianek w ciągu drogi nr 7

  Klient: Miasto Łomianki
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego (VISUM). Budowa modeli ruchu drogowego dla wariantów przebiegu obwodnicy Łomianek (drogi nr 7). Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla roku 2025. Ocena uzyskanych wyników.

 30. Prognozy ruchu drogowego dla autostradowej obwodnicy Wrocławia w ciągu drogi nr 8

  Klient: Profil sp. z o. o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Budowa modelu ruchu drogowego (VISUM) dla obszaru analizy - stan istniejący. Budowa modeli ruchu dla wariantów analizy. Opracowanie prognoz ruchu dla lat 2010, 2020, 2030. Wnioski dotyczące uzyskanych wyników.

 31. Analiza i ocena skuteczności wprowadzenia wydzielonego pasa autobusowego na ul. Modlińskiej w Warszawie

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Badania ruchu, w tym: warunków ruchu w komunikacji autobusowej i indywidualnej, natężeń ruchu samochodowego i napełnień w komunikacji zbiorowej. Porównanie wyników badań z wynikami badań uzyskanymi przed wprowadzeniem pasa autobusowego oraz porównanie z zakładanymi efektami wprowadzenia pasa autobusowego. Opracowanie propozycji korekt funkcjonowania pasa autobusowego.

 32. Analiza wpływu zmian w układzie drogowym w rejonie zjazdu do centrum handlowego Blue City na warunki ruchu w ciągu Al. Jerozolimskich

  Klient: Blue City Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Badania ruchu. Przygotowanie modelu mikrosymulacji ruchu (program VISSIM). Sprawdzenie warunków ruchu w al. Jerozolimskich w sytuacji zmian organizacji wjazdu do tunelu prowadzącego ruch z północnej jezdni al. Jerozolimskich do C.H. BLUE CITY i rozpatrzenie dwóch wariantów umożliwiających bezpośredni wjazd z prawego pasa al. Jerozolimskich do tunelu prowadzącego ruch do C.H. Blue City.

 33. Studium wykonalności dla projektu: Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II na odcinku pętla Kielecka - pętla Piaski

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell Polska Sp. z o. o.
  Zakres opracowania: Charakterystyka stanu istniejącego. Badania i analizy ruchu pasażerskiego na trasie tramwajowej. Ocena techniczna elementów trasy tramwajowej. Określenie wariantów realizacji inwestycji. Opracowanie rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury torowej, przystanków, energetyki trakcyjnej, systemu informacji pasażerskiej oraz sterowania ruchem. Analizy ruchu i prognozy przewozów pasażerskich. Ocena projektu z punktu widzenia polityki UE. Ocena oddziaływania na środowisko. Analiza ekonomiczna projektu i analiza wrażliwości. Analiza finansowa i ocena pozycji finansowej beneficjenta projektu. Podsumowanie koncepcji modernizacji trasy tramwajowej i wnioski. Studium wykonalności przygotowane na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

 34. Studium wykonalności dla projektu: Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell Polska Sp. z o. o.
  Zakres opracowania: Charakterystyka stanu istniejącego. Określenie wariantów realizacji inwestycji. Opracowanie rozwiązań technicznych w zakresie infrastruktury torowej, przystanków, energetyki trakcyjnej, systemu informacji pasażerskiej oraz sterowania ruchem. Analiza ruchu i prognozy przewozów pasażerskich. Ocena projektu z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej. Analiza ekonomiczna i analizy wrażliwości. Analiza finansowa i ocena pozycji finansowej beneficjenta projektu. Podsumowanie koncepcji budowy tras tramwajowych i wnioski. Studium wykonalności przygotowane na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

 35. Analiza ruchowa ul. Nowobukowińskiej w Warszawie

  Klient: M.st. Warszawa, Biuro Naczelnego Architekta
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Wykonanie badań ruchu. Przygotowanie prognoz ruchu (program VISUM) dla wariantów przekształceń układu drogowego w rejonie Dw. Południowego. Analiza i ocena skutków ruchowych zmian w układzie drogowym w tym w szczególności ocena funkcjonowania ul. Nowobukowińskiej.

 36. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podręcznik dla beneficjentów.

  Klient: Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE
  Główny Wykonawca: Konsorcjum Scott Wilson, Arup, PM Group
  Zakres opracowania: Opracowanie metodyki obliczania kosztów eksploatacji pojazdów w transporcie drogowym. Konsultacje przy opracowaniu metodyki obliczania kosztów wypadków drogowych. Weryfikacja podręcznika.