[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


<<<<   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   > 2005 <   [2004]  

  ROK 2005

 1. Analiza i ocena funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej

  Klient: Biuro Komunikacji M. St. Warszawy
  Główny Wykonawca: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o.
  Podwykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza stanu istniejącego, analiza efektywności i ocena systemu transportu zbiorowego. Wnioski dotyczące kierunków przekształceń własnościowo-organizacyjnych, zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz optymalnego wykorzystania środków przeznaczanych na transport zbiorowy i system taryfowo-biletowego. Odniesienie analiz i ocen do doświadczeń europejskich metropolii oraz wskazanie uwarunkowań prawnych proponowanych zmian.

 2. Analiza wpływu lokalizacji Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej w rejonie pl. Zawiszy na system komunikacyjny

  Klient: Polska Sieć Handlowa S.A.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza organizacji ruchu na Pl. Zawiszy. Wykonanie badań ruchu. Przygotowanie eksperymentów mikrosymulacyjnych z wykorzystaniem programu VISSIM dla wariantów zmian układu komunikacyjnego w otoczeniu Pl. Zawiszy. Ocena wpływu lokalizacji Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej w rejonie Pl. Zawiszy.

 3. Analiza usprawnienia ruchu na rondzie Zgrupowania AK "Radosław" w Warszawie

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza organizacji ruchu w otoczeniu Ronda "Radosława". Wykonanie badań ruchu. Przygotowanie eksperymentów mikrosymulacyjnych z wykorzystaniem programu VISSIM dla 6 wariantów usprawnienia funkcjonowania Ronda. Przedstawienie propozycji usprawnienia funkcjonowania Ronda.

 4. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu dla miasta Siedlce

  Klient: Miasto Siedlce
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Diagnoza stanu systemu transportowego miasta wraz z analizą typu SWOT. Przygotowanie dokumentu "Polityka transportowa". Opracowanie planu rozwoju systemu transportowego miasta dla okresów: krótko-, średnio- i długoterminowego. Projekt przygotowany na potrzeby wniosku o finansowanie działań inwestycyjnych Siedlec ze środków UE.

 5. Koncepcja połączenia kolejowego miasta i gminy Łomianki ze stacją metra Młociny

  Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Ocena dotychczasowych planów budowy szynowego połączenia Łomianek z Warszawą. Wariantowa koncepcja usytuowania trasy. Wykonanie prognoz przewozów pasażerskich w komunikacji zbiorowej dla roku 2015. Koncepcja rozwiązania technicznego. Oszacowanie zapotrzebowania na tabor. Wskazanie najkorzystniejszego wariantu realizacji połączenia szynowego Łomianek i Warszawy.

 6. Warszawskie Badanie Ruchu

  Klient: Miasto Warszawa.
  Główny Wykonawca: BPRW S.A.
  Zakres opracowania: Kompleksowe badania ruchu drogowego na sieci ulicznej Warszawy (na kordonach i ekranach pomiarowych). Badania obejmowały: pomiary natężeń ruchu drogowego, pomiary napełnień w komunikacji zbiorowej oraz pomiary typu źródło-cel (badanie ankietowe kierowców) na granicy Warszawy. Badania wykonano łącznie w 177 punktach pomiarowych oraz w metrze i na liniach kolejowych, dojazdowych do Warszawy.

 7. Prognozy ruchu drogowego dla drogi nr 2 na odcinku Zakręt - granica województwa z włączeniem odcinka obwodnicy Siedlec

  Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Warszawie.
  Główny Wykonawca: Profil Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego z wykorzystaniem programu VISUM. Wykonanie prognoz ruchu dla wariantów modernizacji drogi nr 2 metodą modelowania ruchu. Przygotowanie map z potokami ruchu, rysunków rozplotu ruchu w węzłach drogowych oraz danych na potrzeby analizy ekonomicznej.

 8. Prognozy ruchu dla sieci autostrad w Polsce

  Klient: Fundacja Instytut Państwa i Administracji
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie modelu ruchu drogowego w skali sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Opracowanie wariantów rozwoju układu dróg szybkiego ruchu w Polsce. Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów rozwoju układu drogowego z uwzględnieniem różnych scenariuszy opłat za korzystanie z autostrad (różne stawki opłat dla różnych kategorii pojazdów).

 9. Mikrosymulacja ruchu w korytarzu ul. Krakowskie Przedmieście

  Klient: Miasto St. Warszawa
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Wykonanie badań ruchu w korytarzu ul. Krakowskie Przedmieście. Przygotowanie prognoz ruchu indywidualnego z wykorzystaniem modelu VISUM - dla wariantów ograniczenia ruchu indywidualnego na ul. Krakowskie Przedmieście. Przygotowanie modelu mikrosymulacyjnego (program VISSIM) dla ul. Krakowskie Przedmieście i obszaru otaczającego. Ocena skutków ruchowych zamknięcia ulicy dla ruchu indywidualnego.

 10. Badanie ruchu drogowego i komunikacji zbiorowej w Siedlcach

  Klient: MPK Siedlce Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TRANSEKO Sp. j.
  Zakres opracowania: Wykonanie badań ruchu drogowego (natężenia i struktura rodzajowa ruchu), pomiarów funkcjonowania komunikacji autobusowej (punktualność, napełnienia) oraz parkowania (stopień wykorzystania miejsc, rotacja, nielegalne parkowanie). Badania wykonano łącznie w 20 punktach pomiarowych w okresie 13 kwietnia - 5 maja 2005.

 11. Przeprowadzenie szkolenia (mgr inż. Tomasz Dybicz) w ramach seminarium: SYSTEMY DYNAMICZNEGO ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM, Falenty, marzec 2005

  Klient: Uczestnicy szkolenia.
  Główny Wykonawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej "IKKU"
  Temat szkolenia: Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego

 12. Analiza miejsc zamieszkania klientów centrów handlowych Apsys w Gdańsku, Gdyni, Jankach (k Warszawy), Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu i Zabrzu na podstawie kodów pocztowych podawanych przez klientów w centrach handlowych.

  Klient: Apsys.
  Główny Wykonawca: I.D. Marketing sp. z o.o.


 13. Analiza miejsc zamieszkania klientów dla 2 sklepów Decathlon w Warszawie na podstawie kodów pocztowych podawanych przez klientów.

  Klient: Decathlon.
  Główny Wykonawca: I.D. Marketing sp. z o.o.


 14. Wykonanie mapy podstawowego układu transporotwego dla Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

  Klient: Ministerstwo Infrastruktury.
  Główny Wykonawca: Suchorzewski Konsulting.
  Zakres opracowania: Wykonanie mapy z docelowym układem trasnportowym Polski. Na mapie przedstawiono rozwój: Dróg Szybkiego Ruchu (autostrady i drogi ekspresowe), linii kolejowych wysokich prędkości oraz lokalizację lotnisk dla transportu cywilnego. Zobacz Mapę...

 15. Ocena skutków ruchowych zamknięcia ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie dla ruchu samochodowego.

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Budowa modelu ruchowego dla stanu istniejącego Prognozy ruchu dla wariantów obsługi rejonu ul. Krakowskie Przedmieście. Ocena skutków ruchowych zamknięcia ul. Krakowskie Przedmieście dla ruchu samochodowego.